Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w sprawie ustalenia czasu pracy w styczniu 2018r.

Z A R ZĄ D Z E N I E Nr 10/17
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Sanoku
A- 1502-28/17
z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Sanoku
w styczniu 2018r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt.1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sadów powszechnych oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzamy co następuje:

§ 1

Ustalamy dzień 02 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy za święto 06 stycznia 2018r. przypadające w dniu wolnym od pracy;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku.

Dyrektor Sądu Rejonowego                     Prezes Sądu Rejonowego
Iwona Sobota                                             Krzysztof Dziewulski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w sprawie ustalenia czasu pracy w styczniu 2018r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-30
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d