Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w sprawie ustalenia czasu pracy w listopadzie 2017r.

Z A R ZĄ D Z E N I E   Nr  6/17

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Sanoku

A- 1502-20/17

z dnia 07 września 2017r.

 

w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Sanoku

w listopadzie 2017r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt.1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz art. 130 § 2 kodeksu pracy zarządzamy co następuje:

 

§ 1

Ustalamy dzień 10 listopada 2017r., dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2017r. przypadające w dniu wolnym od pracy

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku.

               

                                  Dyrektor Sądu Rejonowego                    Prezes Sądu Rejonowego

                                        Iwona Sobota                                       Krzysztof Dziewulski

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w sprawie ustalenia czasu pracy w listopadzie 2017r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-09-07
Publikacja w dniu:
2017-09-07
Opis zmiany:
b/d