Wnoszenie pism drogą elektroniczną

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Sanoku.
UWAGA: nie dotyczy to pism procesowych składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Sanoku:
- dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
- nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym.
UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakiem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

Rejestr zmian dla: Wnoszenie pism drogą elektroniczną

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Piotr Kołodziejczyk
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d