Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 739/17

Sygn. akt: I Ns 739/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 18 października 2018 r. 

Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w osobie: ASR Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r.  w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Stanisława Bocoń

z udziałem Urszuli Stanisławczyk i innych

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

z urzędu

w przedmiocie ustanowienia kuratora

 

zarządza:

I. ustanowić na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. dla uczestników postępowania: Dariusza Garko i Agnieszki Garko-D’elia, których miejsce pobytu jest nieznane kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku - st. sekr. sądowego Urszuli Burnat celem reprezentowania nieobecnych uczestników w toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,

II. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku,

III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędzie Miasta w Sanoku.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 739/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d