Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 605/18

Sygn. akt I Ns 605/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 7 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krzysztof Dziewulski

          po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia2018 r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z wniosku

          Burmistrza Miasta  Sanoka

z udziałem Michała Sybilli i Doroty Mateja

o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego Michała Sybilli

 

p o s t a n a w i a

 

ustanowić dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego Michała Sybilli kuratora w osobie Doroty Mateja celem reprezentowania nieobecnego w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sanoka postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania Michała Sybilli zameldowanego pod adresem Sanok, ul. Cegielniana 34/53.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do tut. Sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego – Michała Sybilli co do którego brak jest informacji o miejscu jego aktualnego zamieszkania i pobytu, a pozostaje ona stroną w prowadzonym przez postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

          Aktualny adres zameldowania Michała Sybilli to Sanok, ul. Cegielniana 34/53.Pod wskazanym adresem ww. nie mieszka, ani pod nim nie przebywa.

          W myśl przepisu art. 34 §  1 k.p.c.  organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony.

Z uwagi na fakt, że miejsce aktualnego pobytu Michała Sybilli nie jest znane, nie ustanowił on pełnomocnika a zachodzi konieczność ochrony jego praw w toczącym się postępowaniu administracyjnym przez kuratora, orzeczono jak w sentencji postanowienia. Należy dodać ,iż stosownie  do § 2 art. 184 k.r.o. kurator powinien przede wszystkim postarać się o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić ją o stanie jej spraw.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 605/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krzysztof Dziewulski
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d