Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 520/18

Sygn. akt I Ns 520/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 18 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

Przewodniczący:    SSR Janusz Hatylak

Protokolant: st. asystent sędziego Izabela Kaszycka 

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. w  Sanoku

na  posiedzeniu niejawnym

sprawy  z wniosku

          Burmistrza Miasta Sanoka

 

o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego uczestnika w toczącym się postępowaniu administracyjnym

 

na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2017.1257.) i art. 184 § 1 k.r. i o.

 

p o s t a n a w i a

w y z n a c z y ć  Panią  Kingę Żak – adres dla doręczeń Urząd Miasta w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok - przedstawicielem dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników: Reginy Mieleckiej, Kingi Mieleckiej, Marzeny Mieleckiej i Bartłomieja Mieleckiego, zameldowanych na pobyt stały pod adresem: Sanok ul. Lipińskiego 128 – a to celem reprezentowania ich interesów w powyższym postępowaniu  administracyjnym o wymeldowanie z pobytu stałego (sygn. SO.5343.24.2018).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.10.2018 r. Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił o ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu: Reginy Mieleckiej, Kingi Mieleckiej, Marzeny Mieleckiej i Bartłomieja Mieleckiego celem reprezentowania ich interesów w toczącym się postępowaniu  administracyjnym o wymeldowanie tych osób z pobytu stałego.

Do wniosku dołączono dokumenty, którymi uprawdopodobnił, że wyżej wymienione osoby są nieznane  miejsca pobytu oraz oświadczenie Pani Kingi Żak, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji przedstawiciela. Wymieniona podała, że jest osobą obcą dla Reginy Mieleckiej, Kingi Mieleckiej, Marzeny Mieleckiej i Bartłomieja Mieleckiego oraz nie jest ich pełnomocnikiem.

Mając zatem na uwadze powyższe, wobec spełnienia się ustawowych przesłanek ustanowienia przedstawiciela określonych w wyżej wskazanych przepisach prawa Sąd orzekł jak w sentencji.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 520/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d