Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 170/19

2019-10-31

Sygn. akt I Ns 170/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:    SSR Krystyna Twardak – Terlecka

Protokolant:  asystent sędziego Anna Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wójta Gminy Sanok

o ustanowienie kuratora spadku po Stanisławie Nowaku

 

postanawia

 

    1. ustanowić radcę prawnego Ilonę Czwerenko kuratorem spadku po Stanisławie Nowaku synu Jana i Cecylii zmarłym w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Brzozowie, ostatnio zamieszkałym w Załużu,
    2. polecić kuratorowi spadku składanie sprawozdań co sześć miesięcy, w terminie do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego następującego po sobie roku, począwszy od dnia 31 grudnia 2019 r.,
    3. sporządzić spis inwentarza spadku po Stanisławie Nowaku synu Jana i Cecylii zmarłym w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Brzozowie, ostatnio zamieszkałym w Załużu,
    4. polecić wykonanie spisu inwentarza spadku Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Pawłowi Woźnemu,
    5. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sanoku oraz w lokalu Gminy o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Nowaku synu Jana i Cecylii zmarłym w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Brzozowie, ostatnio stale zamieszkałym w Załużu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 666 § 1 i § 2 k.p.c., do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku; jeśli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. 

Z informacji przekazanych przez wnioskodawcę Wójta Gminy Sanok oraz z treści przedłożonej przez niego kopii odpisu skróconego aktu zgonu (zgodnego z treścią aktu zgonu o oznaczeniu 1802013/00/AZ/2014/074534) wynika, że spadkodawca Stanisław Nowak zmarł w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Brzozowie i nie toczyło się po nim postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, co zostało również ustalone w tutejszym sądzie (do akt sprawy załączono akta Sądu Rejonowego w Sanoku o sygn. I Ns 522/14 i I Ns 134/15 zawierające protokoły z przyjęcia oświadczeń o odrzuceniu spadku po Stanisławie Nowaku).

Z uwagi na to, że krąg spadkobierców nie jest znany oraz na to, że żaden z nich nie objął dotychczas spadku, jak również z uwagi na to, że aktualnie toczy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy, którego uczestnikami powinni być spadkobiercy Stanisława Nowaka, zasadnym było ustanowienie kuratora spadku oraz sporządzenie spisu inwentarza.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie, na podstawie powołanego przepisu.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 170/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
sędzia Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d