Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 445/19

2019-09-09

Sygn. akt I Co 445/19

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 4 września 2019 roku

 

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: ASR Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

z udziałem dłużnika Anny Bajkos

o ustanowienie kuratora

 

p o s t a n a w i a:

    1. ustanowić dla dłużnika Anny Bajkos, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej w Sanoku, przy ul. Kiczury 14/20, 38-500 Sanok kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Smolińskiego, Kancelaria Radców Prawnych, ul. Jana III Sobieskiego 12, 38-500 Sanok celem podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zachowania prawidłowego toku egzekucji oraz ochrony praw i interesu dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku - Marzenę Radziuk z wniosku wierzyciela Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, sygn. akt KM 265/19 o egzekucję z nieruchomości;
    2. o ustanowieniu kuratora procesowego ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sanoku, Urzędu Miasta w Sanoku i na stronie internetowej tut. Sądu przez okres jednego miesiąca.

 

U Z A S A D N I E N I E

           Wierzyciel Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika- Anny Bajkos celem reprezentowania jej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku o egzekucję z nieruchomości, sygn. akt KM 265/19. W uzasadnieniu wskazał, iż miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, a jednocześnie zachodzi konieczność reprezentowania jego praw w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości.

            Zważyć należy, co następuje:

Wniosek jest zasadny i jako taki podlega uwzględnieniu.

        Zgodnie z treścią art. 802 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, Sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela.

       W niniejszej sprawie wnioskodawca wykazał istnienie przesłanek objętych wyżej wymienionym przepisem, gdyż uprawdopodobnił, iż miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Jak wynika z PESEL-SAD adres zameldowania dłużnika na pobyt stały to ul. Kiczury 14/20, 38-500 Sanok. Z protokołu komorniczego z dnia 31.05.2019 r. wynika jednak, iż pod tym adresem ww. nie zamieszkuje.

       Jednocześnie zachodzi potrzeba podejmowania wszelkich czynności procesowych niezbędnych do zapewnienia ochrony praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk z wniosku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, sygn. akt KM 265/19 o egzekucję z nieruchomości. W konsekwencji należało dla niego ustanowić kuratora procesowego w osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje prawnicze.

    Z uwagi na powyższe na mocy powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 445/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
asesor sądowy Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d