Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 242/19

2019-07-11

Sygn. akt  I Co 242/19

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 8 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak

Protokolant: st. asystent sędziego Izabela Kaszycka

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

przeciwko dłużnikowi Stary Kredens Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

 

w przedmiocie wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Sanoku Marzeny Radziuk o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

 

postanawia

 

  1. na podstawie art. 928 k.p.c.  u s t a n o w i ć  dla uczestniczki postępowania Katarzyny Young jako osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której z powodu nieobecności nie można dokonywać doręczeń (ostatnio zamieszkałej pod adresem: Tyrawa Solna 1, 38 – 500 Sanok), dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk pod Sygn. akt 633/18  k u r a t o r a  w osobie radcy prawnego Grzegorza Rysza – Kancelaria Radcy Prawnego w Sanoku.
  2. z a r z ą d z i ć  podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu postanowienia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sanoku i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku oraz w lokalu Urzędu Gminy Sanok przez okres 1 miesiąca.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 242/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d