Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 775/18

Sygn. akt  I Co 775/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 22 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Janusz Hatylak

Protokolant: st. asystent sędziego Izabela Kaszycka

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, reprezentowanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

przeciwko dłużnikowi:  TARTAK HOŁUCZKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Hołuczkowie (gmina Tyrawa Wołoska)

 

o ustanowienie kuratora dla dłużnika

 

postanawia

 

I. U s t a n o w i ć  dla dłużnika TARTAK HOŁUCZKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Hołuczkowie (gmina Tyrawa Wołoska) k u r a t o r a  w osobie radcy prawnego Ilony Czwerenko prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Sanoku w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk o sygnaturze akt KM 738/18,

II. O g ł o s i ć  publicznie przez okres 30 dni  o ustanowieniu kuratora dla dłużnika TARTAK HOŁUCZKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Hołuczkowie (gmina Tyrawa Wołoska) przez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku oraz lokalu siedziby Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Uzasadnienie

 

Wierzyciel Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniósł o ustanowienie kuratora dla dłużnika TARTAK HOŁUCZKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Hołuczkowie (gmina Tyrawa Wołoska) w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk o sygnaturze akt KM 738/18.

Zgodnie z przepisem art. 818 § 1 k.p.c. organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Jednakże na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanawia dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

W rozpoznawanej sprawie jak wynika z treści wniosku oraz dołączonej do niego informacji z Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 15.10.2018r.  wskazany dłużnik TARTAK HOŁUCZKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Hołuczkowie  (nr KRS 0000261601) n i e  p o s i a d a  organu uprawnionego do jego reprezentacji – nie ma imiennie określonego likwidatora.

W tym stanie rzeczy, z uwagi na fakt, że dłużnik nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji spółki, Sąd na podstawie przepisu art. 818 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji, natomiast  kuratorem dłużnika ustanowił profesjonalnego  pełnomocnika- radcę prawnego, co pozwoli w sposób należyty zabezpieczyć prawa dłużnika.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 775/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d