Postanowienie w sprawie III RC 187/18

2019-07-05

Sygn. akt III RC  187/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 1 lipca 2019r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

         Przewodniczący:    SSR Beata Sawińska                                  

         Protokolant:                   st.sekr. Renata Kurnik

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2019r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Grzegorza Bury

przeciwko  Elizie  Bury i Natalii  Bury

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

 

p o s t a n a w i a :

- zawiesić postępowanie w sprawie.

 

U z a s a d n i e n i e

Przed  Sądem  Rejonowym   w Sanoku toczy się  postępowanie z powództwa Grzegorza Bury przeciwko Elizie Bury i Natalii Bury o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Zarządzeniem z dnia 7 maja 2019r. zobowiązano powoda do wskazania    aktualnych  adresów zamieszkania pozwanych w  terminie 14 dni pod rygorem  zawieszenia  postępowania. Zobowiązanie to doręczono powodowi w dniu 10 maja 2019r. Do chwili obecnej powód z zobowiązania  powyższego się  nie wywiązał.

Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić   postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek niewykonania przez powoda zarządzeń  w wyznaczonym terminie  nie można nadać  sprawie dalszego biegu.

Wobec faktu, iż brak aktualnego adresu pozwanych  uniemożliwia  nadanie  sprawie dalszego biegu, na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji  postanowienia.

Rejestr zmian dla: Postanowienie w sprawie III RC 187/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Sawińska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d