Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza - I Ns 624/18

Sygn. akt I Ns 624/18

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 21 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący: SSR Krzysztof Dziewulski

          

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018  r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z wniosku

          Gminy Bukowsko

        

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marianie Pałysie

 

p o s t a n a w i a

 

  1. sporządzić spis inwentarza spadku po Marianie Pałysie s. Andrzeja i Marceliny zmarłym w dniu 31 października 2012r. w Sanoku, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym  w Pobiednie,
  2. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Małgorzacie Koczerze sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Marianie Pałysie ,
  3. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sanoku na okres 30 dni.  

 

  Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2018r. wnioskodawca Gmina Bukowsko wystąpił z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Marianie Pałysie. Z załączonego odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Sanoku z 26 września 2018r. sygn.. akt I Ns 182/15 wynika , że spadkobiercą po Marianie Pałysie jest Gmina Bukowsko a spadek nabyła z dobrodziejstwem inwentarza w całości. Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Mając na uwadze powyższe, wniosek należało uwzględnić. Ponadto z przepisów art. 637 k.p.c. i następnych wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z powyższym Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w  Sanoku Pawłowi Woźny  sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krystynie Marii Chytła.

Uwzględniając treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniające wymogi z art. 638 ze zn. 1 § 1, 2 i 4 k.p.c.


POUCZENIE: Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza - I Ns 624/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krzysztof Dziewulski
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d