Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Podstawą określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa,
która może być stała stosunkowa lub podstawowa.

 • Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100000zł.
 • Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł.

 

Nr konta Sądu:
NBP O/O RZESZÓW 44 1010 1528 0033 5922 3100 0000

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

Opłata kancelaryjna:

 • 6 zł za każdą rozpoczętą stronę poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności,zaświadczenia.
 • pobiera się opłatę w wysokości podwójnej dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

 

Sprawy cywilne
Wysokość opłat dotyczących spraw cywilnych znajdą Państwo pod następującym adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wysokość opłat Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • unieważnienie uznania
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej

200,- zł

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej
 • skarga na czynności komornika

100,- zł

 • ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
 • sprawy nieprocesowe (stała opłata)
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • ustanowienie opieki nad małoletnim, osobą dorosłą
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • przyznanie, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
40,- zł
 • obniżenie alimentów
 • o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
wpis stosunkowy określany jest według wartości dochodzonego roszczenia okresowego, tj. 5% wartości przedmiotu sporu  - nie mniej niż 30 zł

 

Sprawy z zakresu prawa pracy

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa  pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych z wyjątkiem następujących spraw:

 • jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł - pobiera się opłatę stosunkową, tj. 5 % wartości przedmiotu sporu
 • apelacja od wyroku Sądu Rejonowego - opłata podstawowa 30 zł
 • zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego - opłata podstawowa 30 zł

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy  - o roszczenia pracownika  - ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

 

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

 

Nowa Księga Wieczysta

Wysokość opłat w sprawach związanych z Nową Księgą Wieczystą znajdą Państwo pod następującym adresem:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d