Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sanoku, ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sanoku;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Anna Kwiatkowska, adres e-mail: iod@sanok.sr.gov.pl, Sąd Rejonowy w Sanoku, ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonywanie przypisanych tut. Sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e unijnego rozporządzenia (RODO);
4. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

- organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych,

- właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów;

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie.
7. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa, tj. z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie Rejonowym w Sanoku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-20
Opis zmiany:
Aktualizacja danych Inspektora Danych Osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dostosowanie do obowiązujących przepisów
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d