Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W SANOKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Sanoku w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, a także Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych poza systemami teleinformatycznymi w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Sanoku.
  3. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów RODO dotyczących: obowiązku informacyjnego (art. 14), prawa dostępu do treści swoich danych (art. 15), prawa sprostowania danych (art. 16) - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, prawa do usunięcia danych (art. 17), prawa do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18) i obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych (art. 19), prawa do przenoszenia danych (art. 20)  a także prawa do wniesienia sprzeciwu (art. 21).
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  4. Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) jest Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku albo Dyrektor tego Sądu - każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji.
  5. Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku urzędują w siedzibie Sądu Rejonowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 5.
  6. Dane kontaktowe administratorów danych, o których mowa w pkt 4:
  7. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Sąd Rejonowy w Sanoku w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie, urzędujący w siedzibie  Sądu Okręgowego w Krośnie ul. Sienkiewicza 12. W ramach nadzoru Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie rozpatruje skargi osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.  
  8. Dane kontaktowe Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie:
   telefon (13) 437 36 02, adres e-mail: administracja@krosno.so.gov.pl.
  9. W zakresie danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej.
  10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
   Anna Kwiatkowska, telefon: (13) 465 67 52, adres e‑mail:  iod@sanok.sr.gov.pl
  11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c lub e RODO.
  12. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Sanoku odbywa się w celu:
   • - sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
    - zatrudnienia w sądzie,
    - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
    - prowadzenia zamówień publicznych,
    - prowadzenia działalności finansowej,
    - prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
    - udostępniania informacji publicznej,
    - udzielania informacji uprawnionym osobom,
    - zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
    - wykonywania zadań Prezesa Rejonowego w Sanoku oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Sanoku w ramach działalności administracyjnej.
  13. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
  14. W zakresie i granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) posiadają Państwo następujące prawa:
   • -        prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
    -        prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
    -        prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
    -        prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
    -        prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
    -        prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    -        prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
  15. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy postępowań sądowych, a więc sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  16. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
  17. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
dostosowanie do obowiązujących przepisów
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-20
Opis zmiany:
Aktualizacja danych Inspektora Danych Osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dostosowanie do obowiązujących przepisów
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d