Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z poźn. zm.) stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 1. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 1. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 1. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 1. która nie ukończyła 26 lat, lub
 1. która ukończyła 65 lat, lub
 1. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 1. która jest w ciąży.

 

 Wykazanie uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 1. pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 1. pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 1. pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 1. pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 1. pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 1. pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 1. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 1. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 1. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sanockiego:

Urząd Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn
Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:
– w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00
– w środy – w godz. od 11.30 do 15.30.

 

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz
Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:
– w poniedziałki, wtorki, środy i piątki,- w godz. od 8.00 do 12.00
– w czwartki – w godz. od 15.45 do 19.45

 

Starostwo Powiatowe w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok

Punkt Nr 1  - pok. Nr 42,  w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”, według harmonogramu:
- poniedziałek - piątek - w godz. od 15.30 od 19.30


Punkt Nr 2 - pok. Nr 48, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:
– w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 15.30 od 19.30.

Interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego kraju znajduje się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Piotr Kołodziejczyk
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d