Monitoring

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :
  Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok;
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sanok.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres sądu.
 3. Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto : wejścia i wyjścia z budynku, hol i korytarze na parterze i I piętrze oraz chodnik bezpośrednio przylegający do budynku wraz z miejscami parkingowymi.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -
  art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.