Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sanoku


Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku - SSR Krzysztof Dziewulski  przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w pokoju nr 205 (II piętro) w poniedziałki w godzinach 13:00 -14:00

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Sanoku - SSR Beata Sawińska przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w pokoju nr 205 (II piętro) we czwartki w godzinach 13:00 - 14:00

 

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

- Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. 

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. 

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- datę wniesienia skargi/wniosku,
- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
- adres wnoszącego skargę/wniosek,
- zwięzłą treść skargi/wniosku,
- sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi.

 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania:

- skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

- jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć: osobiście lub pisemnie, także w formie elektronicznej,

- przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący,

 

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. 
Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia

 

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz terminie wskazanym przez Prezesa/Wiceprezesa.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Piotr Kołodziejczyk
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d