Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 574/17

sygn. akt: I Co 574/17

Postanowienie

Dnia 10 października 2017r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Katarzyna Kędzior
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017r. w Sanoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Skarb Państwa –Starosta Leski
przeciwko dłużnikowi Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMA" sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

o ustanowienie kuratora dla dłużnika w trybie art. 818 § 1 k.p.c.

postanawia

I. ustanowić dla dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „TOMA" sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku kuratora w trybie art. 818 § 1 k.p.c. w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk KM 1870/16 w osobie radcy prawnego Ilony Czwerenko prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Sanoku,
II. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora procesowego dla dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „TOMA" sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku oraz lokalu siedziby Urzędu Miasta w Sanoku.

Uzasadnienie

Wierzyciel Skarb Państwa –Starosta Leski wniósł o ustanowienie kuratora dla dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „TOMA" sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku w sprawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzenę Radziuk KM 1870/16.

Stosownie do treści art. 818 § 1 k.p.c. „Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego".
W świetle załączonej do akt sprawy informacji z KRS na dzień 18 września 2017r. nr KRS 0000137441 dotyczącej dłużnika wynika, że nie posiada on osób wchodzących w skład organu – zarządu. Natomiast zgodnie z wpisem do tego rejestru, organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest zarząd.
Z uwagi zatem na fakt, że dłużnik nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji spółki, Sąd na podstawie art. 818 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji. Kuratorem zaś został ustanowiony profesjonalny pełnomocnik, co pozwoli w sposób należyty stać na straży praw dłużnika.

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 574/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Katarzyna Kędzior
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d